Informatie

GIETHOORN EN OMGEVING

Giethoorn, het watersportcentrum van de Kop van Overijssel kent meer waterwegen dan andere wegen: de beroemde dorpsgracht, de vele slootjes, kolkjes en de fraaie meren, zoals het Bovenwijde, Zuideindigerwijde, de Belter- en Beulakerwijde, het Molengat en het Giethoornse Meer. De typische hoge bruggen, de honderden vonders, de op eilandjes gebouwde rietgedekte boerderijen met goed onderhouden tuinen bepalen naast de bekende punter het dorpsbeeld van dit “groene Venetie”.

Nationaal Park Weerribben-Wieden

In de Kop van Overijssel ligt een van de grootste gebieden van de Vereniging Natuurmonumenten: De Wieden. De Wieden en het nabijgelegen natuurgebied De Weerribben vormen samen het grootste en belangrijkste aaneengesloten laagveenmoerasgebied in Noordwest-Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden.

De Wieden

Het natuurmonument de Wieden is vooral bijzonder door zijn uitgestrektheid, de vele meren en rijkdom aan planten en dieren. Zoals de zwarte stern, zilverreiger, aalscholver, kiekendief, talloze reeen, libelles, maar bijv. ook de visotter, alle soorten weidevogels en volop zoetwatervis. De namen van de meren in het gebied eindigen bijna allemaal op “wijde”: Beulakerwijde, Bovenwijde enz. In dialekt uitgesproken als “Wiede”. Vandaar de naam Wieden voor dit natuurmonument.

De Weerribben

De Weerribben is een prachtig moerasgebied, net als de Wieden ontstaan door het samenspel van mens en natuur. Ook hier werd veen afgegraven voor de turfwinning. Hier wisselen smalle stroken land en water elkaar af. Talloze dieren en planten voelen zich er prima thuis. Zoals de grote vuurvlinder, die zich vanaf eind juli een paar weken laat zien. En tussen het riet houden roerdomp, karekiet en rietzanger zich schuil.

 

Wandelen, fietsen en varen

Het afwisselende landschap van Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt gevormd door open water, rietvelden, moerasbos en wei- en hooilanden.

Een uitstekend gebied om te wandelen, fietsen en te varen. Het gebied kent naast Giethoorn, het fraaie kraggendorpje Dwarsgracht, het glooiende houtwallenlandschap van St. Jansklooster en bijv. het oude Zuiderzeestadje Blokzijl. Fietsers en wandelaars kunnen zich bij Jonen bijv. nog laten overvaren door een van de kleinste pontjes van Nederland.

In de nabije omgeving bevindt zich het fraaie dorp Havelte, de ‘poort’ van het groene en ruime Drenthe. Naast de uitgestrekte bossen, heidevelden en zandverstuivingen vind je er veel monumentale panden en Saksische boerderijen, een schaapskudde met schaapskooi, hunebedden en grafheuvels. Ook nabij Giethoorn: de winkelstadjes Steenwijk en Meppel en het bijzondere dorp Staphorst.

Voor info en/of reservering: info@molgroenewegen.nl of bel 0521-361359.

Giethoorn, groen & gezellig

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Mekka van vogelaars!

Giethoorn, authentic Dutch

GESCHIEDENIS

In de 13e eeuw kwamen vluchtelingen (voor de pest) uit de Italiaanse plaats Perugia (Umbrië) zich hier vestigen. Op de foto linksonder de beroemde 13e eeuwse fontein van Perugia, die ook de eerste Gietersen wellicht nog gezien hebben …  De nieuwe bewoners van dit moerasgebied in de Kop van Overijssel vonden er massa’s horens van wilde geiten, waarschijnlijk verdronken tijdens een stormvloed in 1170. De nederzetting werd uiteindelijk ‘Geytenhoren’ genoemd. Ook in het wapen van Giethoorn komt de geitenhoren terug, evenals trouwens een kruis, dat refereert aan de Bisschop van Utrecht, de toenmalige machthebber van dit gebied.

Religie

In 1551 werd er een doopsgezinde kerk in Giethoorn gesticht, één van de eersten in Nederland. De doopsgezinden vormen tot op heden een vrijzinnige enclave te midden van een orthodox gebied.

Turf

De karakteristieke elementen van Giethoorn zijn ontstaan tijdens het turfgraven. Hierdoor ontstonden de sloten en vaarten om de turf te vervoeren en onbedoeld uiteindelijk de fraaie ondiepe meren. De huizen werden op eilandjes gebouwd die nog steeds alleen via de typische bruggetjes te bereiken zijn.

Rond 1750 schakelde het dorp over van vervening als basis van het bestaan naar veehouderij. De bruggen moesten hoog zijn om in de boot staande punteraars, de  koeien en hoog met hooi beladen bokken onbelemmerde doorgang te kunnen verlenen. Er ontwikkelde zich een vaarcultuur met eigen Gieterse scheepstypen, zoals de Gieterse Punter. Naast veeteelt en turfwinning was ook rietsnijden, dulen- en bladriet snijden, visserij en het winnen van krabbenscheer als meststof een economische activiteit.

 

Fanfare

Na het verschijnen van de film Fanfare (1958) van Bert Haanstra nam het toerisme sterk toe. Het werd de belangrijkste bron van inkomsten. Bladriet werd tot 1966 gebruikt als afdekking voor bollenvelden en leverde de Gietersen inkomsten op. Na 1966 werd daarvoor stro gebruikt. De vaarboeren verdwenen in de jaren zestig uit het dorpsbeeld. De boerderijen werden omgebouwd tot woningen en werden ook bewoond door mensen van elders. De gronden van vaarboeren komen geleidelijk aan in het bezit van Natuurmonumenten die het grote reservaat De Wieden opbouwde.

Links

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat (de klant) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling
2.1 De reissom dient zoals in de bevestiging staat aangegeven voor aanvang in het bezit te zijn van v.o.f. Mol/G., tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Reissom
3.1 In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen, alles onder de kop Inclusief omschreven zaken.
3.2 Niet in de reissom zijn inbegrepen:
a) het vervoer, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen;
b) de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten, en annuleringverzekering;
c) evt. meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
3.3 De onder 3.2 punt c genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.
3.4 Tenzij anders vermeld gelden alle gepubliceerde prijzen per persoon.
3.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren ten tijde van het opstellen van de programma’s. V.o.f. Mol/G. behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen wanneer daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 4. Wijzigingen door de deelnemer(s)
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voorzover dit mogelijk is.

Artikel 5. Annuleringen
5.1 Indien een reservering wordt ongedaan gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip € 100,-.
b) bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom.
c) bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 75% van de reserveringssom.
d) bij annulering minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.
5.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
5.3 Vermindering van het aantal deelnemers bij arrangementen binnen een marge van 10% kan tot 2 werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen (zie 5.1) toegepast.

Artikel 6. Niet doorgaan van het programma; wijzigingen door v.o.f. Mol/G.
6.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van v.o.f. Mol/G. zijn gelegen, door v.o.f. Mol/G. wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht v.o.f. Mol/G. zich tot onverwijlde kennisgeving van de klant.
6.2 Bij niet doorgaan verplicht de v.o.f. Mol/G. zich i.c. tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.

7.1 Arrangementen: V.o.f. Mol/G. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende accommodatie, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
7.2 V.o.f. Mol/G. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en nader voorlichtingsmateriaal, voorzover door derden uitgegeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Door v.o.f. Mol/G. wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van v.o.f. Mol/G. is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, vernieling, verlies of diefstal veroorzaakt tijdens huur, verblijf of bij arrangementen ten gevolge van de tocht.
8.2 V.o.f. Mol/G. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een arrangement niet kan doorgaan.
8.3 Indien en voorzover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 8.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke te vergoeden.